PRIVACYVERKLARING YAMAGATA EUROPE

Waarom deze privacyverklaring?

Iedereen die de websites https://www.yamagata-europe.com/, www.qa-distiller.com , www.digital-yarn.be (de"Website") bezoekt of gebruikt, kan een bepaalde hoeveelheid persoonsgegevens vrijgeven. De persoonsgegevens zijn informatie die Yamagata Europe in staat stelt om u mogelijk te identificeren als een natuurlijke persoon, ongeacht of we dit ook daadwerkelijk doen.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens enkel te gebruiken en te verwerken in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de"Privacywet") en de Verordening van 27 april 2016 tot bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (het"GDPR").

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Achternaam en voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum vitae
 • Bedrijfsnaam
 • Btw-nummer
 • Informatie met betrekking tot uw verbinding (IP-adres, lokalisatie, enz.).

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verzameld?

Yamagata Europe verzamelt uw persoonsgegevens uitsluitend om u een veilige, geoptimaliseerde en persoonlijke gebruikerservaring van onze Website en de aangeboden diensten te bieden, zoals het beantwoorden van uw aanvraag. De verwerking van uw persoonsgegevens is dan ook essentieel voor het goed functioneren van de Website en het verlenen van de daarbij behorende diensten.

Andere doeleinden kunnen zijn:

 • De contractuele relatie tussen u en ons beheren;
 • U een gepersonaliseerde service bieden door nieuwsbrieven te sturen, gepersonaliseerde producten aan te bieden, ondersteuning te bieden en klachten op te volgen;
 • Fraude, vergissingen en/of crimineel gedrag opsporen en u ertegen beschermen;
 • Promotionele aanbiedingen opsturen, als u daar uitdrukkelijk mee akkoord bent gegaan (direct marketing). In dat geval bent u te allen tijde vrij uw toestemming in te trekken.

Wij gebruiken cookies ook om u te herkennen en om u een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld taalkeuzes of een gebruikersprofiel), en om eventuele fouten die op de Website aanwezig zijn op te sporen en te corrigeren.

Bij een bezoek aan de website van Yamagata Europe worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn nodig om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Deze gegevens zijn uw IP-adres, de vermoedelijke locatie van de raadpleging, het uur en de dag van de raadpleging en de pagina's die worden geraadpleegd. Wanneer u de Website bezoekt, stemt u uitdrukkelijk in met deze verzameling van gegevens voor statistische doeleinden.

Op welke juridische gronden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Volgens artikel 6 van het GDPR kunnen bedrijven persoonsgegevens verwerken indien dit een legitiem belang dient, zoals het contacteren van onze klanten of het versturen van promotionele aanbiedingen waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Andere informatie kan in de loop van onze zakelijke relatie ook worden verzameld en is nodig om onze overeenkomst na te leven.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Wij, Yamagata Europe, zijn de verantwoordelijke voor de verwerking en beslissen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden ze worden verzameld en welke technische en organisatorische middelen wij inzetten om uw gegevens te beschermen.

Ter informatie: Yamagata Europe is vrij om te vertrouwen op gegevensverwerkers. Een verwerker is de persoon of het bedrijf die/dat uw persoonsgegevens verwerkt op verzoek van en namens Yamagata Europe. Elke processor is uiteraard verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

Yamagata Europe steunt op de volgende categorieën verwerkers: webagentschappen, hostingbedrijven, CRM

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik binnen Yamagata Europe verwerkt. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd aan derden, behalve indien u ons uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Yamagata Europe heeft alle juridische en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de gegevens te voorkomen. In geval van een datalek zal Yamagata Europe onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen zo lang als nodig is om het nagestreefde doel te bereiken. Ze zullen uit onze database worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of als u rechtsgeldig gebruik maakt van uw recht om ze te laten verwijderen.

Wat zijn uw rechten?

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor de legitieme doeleinden die in punt 5 worden uiteengezet. Zij worden op passende, relevante en niet-exclusieve wijze verzameld en verwerkt en niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de beoogde doeleinden bewaard.

 1. Recht van toegang: als u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u recht op informatie over de verwerking van uw gegevens, zoals het recht te weten wat het doel van de verwerking is, de betrokken gegevenscategorieën, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen, en de rechten die u op uw gegevens kunt uitoefenen.
 2. Recht op correctie: onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd.
 3. Recht op wissen (of "recht om te worden vergeten"): u hebt onder bepaalde voorwaarden ook recht op het wissen van uw persoonsgegevens.
 4. Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, in het bijzonder in geval van betwisting over de juistheid van de gegevens, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die Yamagata Europe nodig heeft om te verifiëren of u uw recht op wissen op geldige wijze kunt uitoefenen.
 5. Recht om bezwaar te maken: u hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Yamagata Europe zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij zij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar aan te tekenen.
 6. Recht op gegevensportabiliteit: u hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere aanbieder, tenzij dit technisch onmogelijk is.
 7. Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek en legitimatiebewijs te richten aan Yamagata Europe, hetzij per e-mail aan dpo@yamagata-europe.com , hetzij per aangetekende brief aan Yamagata Europe, Zwijnaardsesteenweg 316, B9000 Gent, België T.a.v.: DPO.

Wij zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek, reageren.

Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Yamagata Europe, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Yamagata Europe behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk aan u worden meegedeeld - wij raden u echter aan dit document regelmatig te raadplegen.